algemene voorwaarden
  • Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van PM Zeefdruk – www.t-shirts.be
  • Wij vragen contante betaling bij afhaling (of verzending), tenzij anders overeengekomen.
  • Bij bestellingen met een hoger bedrag dan eur 700,- is het mogelijk dat we u om een voorschot vragen.
  • De geleverde goederen blijven eigendom van PM Zeefdruk tot de volledige betaling is geschiedt.
  • De door ons vooropgestelde levertermijn is indicatief. We trachten steeds zo goed mogelijk aan deze termijn (max. 5 werkdagen na besteldatum) te voldoen.
  • Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
  • Bij niet-betaling van facturen op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 75 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren behoren.